Gemeenteprofiel

De Protestantse Wijkgemeente Pauluskerk te Breukelen: wat voor een gemeente zijn wij?

De Pauluskerkgemeente in Breukelen is een PKN-gemeente met een grote diversiteit in achtergrond, leeftijd, geloofsovertuiging en wensen ten aanzien van de liturgie. De gemeente vertoont kernmerken van zowel stad als platteland.

Wij zijn een inclusieve gemeente, waarin bijvoorbeeld kinderen deelnemen aan het avondmaal en die het vanzelfsprekend vindt dat alle soorten levensverbintenissen ingezegend kunnen worden.

Momenteel heeft de gemeente ondersteuning van een interim-predikant. De onderlinge verbondenheid was even niet zo optimaal als in de jaren hiervoor. We hopen en verwachten in de loop van 2021 weer de slagvaardigheid en onderlinge verbondenheid te hebben teruggevonden.

In onze gemeente wordt het evangelie van Jezus Christus verkondigd in alle openheid. Wij voelen ons daarbij gedragen door het Woord van God, dat onweerstaanbaar doorklinkt.

Aandacht voor de vorm en inhoud van de liturgie is belangrijk voor ons. In onze erediensten gebruiken wij als uitgangspunt de oecumenisch-protestantse orden van dienst zoals aangereikt door het Dienstboek. Dit willen we niet star hanteren; we staan open voor variatie in vorm en inhoud.

De bijdrage van muziek aan de eredienst vinden we belangrijk, op dit moment vooral uitgevoerd door orgel en cantorij. De cantorij maakt regelmatig onderdeel uit van de viering, met name bij avondmaaldiensten en bijzondere vieringen. De gemeente heeft een professionele cantor en organist in dienst. In de muzikale bijdragen zou meer variatie mogen komen, bijvoorbeeld met behulp van andere instrumenten of door een gastoptreden.

De Pauluskerkgemeente wil een open en actieve gemeente zijn, midden in de lokale gemeenschap. We zijn open en helder naar elkaar en naar de dorpsgemeenschap. Dit niet alleen voor meelevende leden, maar expliciet ook voor mensen die niet tot de gemeente behoren of die aan de rand van de gemeente zijn geraakt.

Door het ruime aanbod aan tentoonstellingen, concerten en lezingen is de Pauluskerk bijna dagelijks geopend. Ook buitenstaanders weten daardoor de weg naar het gebouw te vinden voor ontmoeting, troost of de activiteiten.

Al die activiteit maakt dat we denken een sprankelende, inspirerende en creatieve gemeente te zijn. We realiseren ons dat we daar, met elkaar, aan moeten blijven werken. Voor veel activiteiten zijn commissies die zelfstandig hun werk doen.

Wij hechten binnen en buiten onze gemeente aan goede communicatie en ruimte voor dialoog. De inzet van nieuwe communicatiemiddelen kan daarvoor nodig zijn. Dit heeft mede te maken met de uitdagingen waar de corona-crisis ons als kerk voor heeft gesteld: hoe blijven we verbonden als gemeente, hoe bereiken we elkaar en anderen, hoe blijven we zichtbaar als kerk met ons aanbod van medemenselijkheid, geloof en praktische hulp?

De Protestantse Gemeente Breukelen bestaat uit 2 wijkgemeenten met ieder een eigen identiteit: de Wijkgemeente Pauluskerk en de Wijkgemeente Pieterskerk. We hechten aan een goede verstandhouding tussen beide wijkgemeenten. Daaraan zal de komende jaren vormgegeven moeten worden.

De Pauluskerkgemeente draagt actief bij aan de oecumenische samenwerking in Breukelen, vooral die met de Molukse Kerk en de Rooms-Katholieke parochie.

Prioriteiten om aan te werken zijn:

  • intensief pastoraat blijven bieden
  • investeren in de verbondenheid binnen de gemeente en tussen beide wijkgemeenten en de dorpsgemeenschap
  • in geloofszaken elkaar de ruimte geven
  • verder investeren in een geïntegreerde aanpak van de betrokkenheid tussen gemeente, jeugd en jonge gezinnen
  • elkaar zondags ontmoeten rondom het woord van God in een verzorgde en met aandacht ingerichte eredienst, met mogelijkheid voor variatie
  • profilering van een inclusieve manier van geloven en kerk-zijn
  • als missionaire gemeente oog hebben voor de noden dichtbij en veraf